Privacyverklaring

Water-rAnt vzw. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR (General Data Protection Regulation) privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij het bestuur via info@water-rant.be.

Verwerkingsdoeleinden

Water-rAnt vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers, sponsors, klanten, leveranciers en andere relaties. Dit is voor de organisatie van evenementen die in de lijn liggen van de doelstellingen van de VZW. Deze zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Water-rAnt statuten 2018

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant en leverancier en andere relatie steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie worden gedeeld. Dit is mogelijk met andere organisaties en/of overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Water-rAnt vzw verbonden zijn of met enige andere partner van Water-rAnt vzw.

Water-rAnt vzw eist van deze derde partijen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en leverancierbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Zoals, onder andere, voor de boekhouding).

De persoonsgegevens voor vrijwilligers, deelnemers en sponsors zullen bewaard worden gedurende de termijn tussen twee opeenvolgende evenementen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij of zij kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens. Dit gebeurt op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en relatie het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Hij of zij kan de persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere rechtspersoonlijkheid, partner of organisatie.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant,  leverancier en relatie gevraagd om een e-mail te sturen naar info@water-rant.be 

Direct marketing

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant en leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

© 2021 - Water-rAnt